top of page

תקנון האתר- עדיאטנית


1. כללי
1.1. אתר האינטרנט http://www.adiatanit.com (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י עדי בן גרא אבישי- עדיאטנית או מי מטעמה, נועד להנגיש מידע בנושא הבריאות ולאפשר רכישת מוצרים דיגיטליים בתחום הבריאות באמצעות האינטרנט, על ידי ציבור גולשי האינטרנט.
1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישת המוצרים שתתבצע על ידך באמצעות האתר.
1.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה ויוצרת מצג שיש לך סמכות חוקית להסכים לתנאי שימוש אלה בשמך ובשם כל צד אותו אתה מייצג.
1.5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.6 המידע באתר והשתתפות בסדנאות ושימוש במוצרים הדיגיטליים נועדו למטרת הנגשת אינפורמציה בלבד ואינו מהווה ו/או אינו מתיימר להוות תחליף להמלצה רפואית, חוות דעת רפואית, מחקר ממצה בתחום או התייעצות עם מומחה רפואי. השימוש באתר הינו על אחריות המשתמשים בלבד ואין בו בכדי להחליף את אחריות המשתמשים לקבלת ייעוץ פרטני על ידי גורם רפואי מוסמך בכל מקרה ומקרה לגופו..
1.7. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לפרשנות התקנון.
2. בעלות בתכנים
2.1. תכנים המופעים באתר מוגנים בזכויות יוצרים והנם קניינה של עדי בן גרא אבישי- עדיאטנית כל הזכויות בתוכן שמורות,. יצירה מחדש, העתקה, הפצה, או אחסון של חלק מהתוכן או כולו בכל צורה שהיא בלא הסכמה מראש בכתב מעדי בן גרא אבישי- עדיאטנית אסורה.
2.2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן עדי בן גרא אבישי- עדיאטנית נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.                                  
2.3.עדי בן גרא אבישי- עדיאטנית מסכימה לגלישתך בדפי האתר במחשב שלך ו/או להדפסת העתקים של תמציות מתוך דפים אלו לשימושך האישי בלבד, לא למטרות מסחריות
2.4. שימוש בתכני האתר שלא בהתאם לתנאי תקנון זה עשוי להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של עדי בן גרא אבישי עדיאטנית
2.5. אינך רשאי להחליף, לשנות, למכור, לעסוק בהנדסה הפוכה או להעביר דבר כלשהו המוצג באתר.
3. רכישת המוצרים
3.1. עדי בן גרא אבישי- עדיאטנית מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושרותים אונליין באמצעות האתר. 
3.2. בביצוע הזמנה של איזה מהמוצרים יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו.                                                                                                                
3.3. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, עשוי להיות חשוף להליכים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים
4. יצירת קשר
על כל שאלה ניתן לפנות לנעדי בן גרא אבישי עדיאטנית דרך ה- צור קשר באתר.
5. תנאים לביצוע עסקה
5.1. הנך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. קרי, מעל גיל 18. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
5.2. הנך בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

5.3 אינך סובל ממגבלה רפואית המצוינת בהגבלות כל תכנית המונעת ממך לקחת חלק בתכנית או לרכוש ולהשתמש במוצר.
6. ביטול עסקה
6.1. במוצרים דיגיטלים - רכישת המוצר והחשיפה לתכנים נחשבת למימוש ולכן לא ניתן לבצע ביטול עסקה או כל שינוי מרגע ביצוע התשלום.

6.2 עדי בן גרא אבישי-עדיאטנית תהא רשאית למנוע רכישה או לבטל עסקה על פי שיקוליה המקצועיים.

7. אחריות שימוש ושרות

7.1 המידע באתר והשתתפות בסדנאות ושימוש במוצרים הדיגיטליים נועדו למטרת הנגשת אינפורמציה בלבד ואינו מהווה ו/או אינו מתיימר להוות תחליף להמלצה רפואית, חוות דעת רפואית, מחקר ממצה בתחום או התייעצות עם מומחה רפואי. השימוש באתר הינו על אחריות המשתמשים בלבד ואין בו בכדי להחליף את אחריות המשתמשים לקבלת ייעוץ פרטני על ידי גורם רפואי מוסמך בכל מקרה ומקרה לגופו.

7.2 עדי בן גרא אבישי- עדיאטנית לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף שייגרם למשתמש באתר, בטיפולים, בסדנאות ובמוצרים ו/ לצד שלישי.

bottom of page